Klachtenregeling en tuchtrecht

Psychotherapeuten dienen zich te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (zie www.lvvp.nl en www.psychotherapie.nl).

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na uw schriftelijke toestemming. De geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Beroepscode voor psychotherapeuten (zie www.lvvp.nl of www.psychotherapie.nl).

Als u klachten heeft, hoop ik dat u die in eerste instantie met mijzelf bespreekt. Als dat niet lukt kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de LVVP via www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/  . Psychotherapeuten vallen sinds de inwerkingtreding van de Wet BIG tevens onder het publiekrechtelijk tuchtrecht.